Chris Smith

Composers / Years / Cakewalk / Other

Honky Tonky (Chris Smith & McCarron, 1916)
PDF & midi
The Missing Link (Chris Smith, 1922)
PDF & midi
Ballin’ the Jack (Chris Smith & Jim Europe, 1914)
PDF & midi
Piping Rock (Chris Smith, 1914)
PDF & midi
San Francisco Blues (Chris Smith, 1916)
PDF & midi
Keep it Up (Chris Smith, 1915)
PDF & midi
The Farm Yard Blues (Chris Smith, 1917)
PDF & midi
Scaddle de Mooch (Chris Smith & Cecil Mack, 1915)
PDF & midi
Jungle Jambouree (Chris Smith, 1913)
PDF & midi
Shoot the Rabbit (Chris Smith, 1916)
PDF & midi
At the Honky Tonk Steppers Ball (Chris Smith & J. Durante, 1922)
PDF & midi